एक ते शंभर मराठी अंक अक्षरी 1 to 100 in Marathi

1 to 100 in marathi – 1 to 100 numbers in marathi एक ते शंभर मराठी अंक अक्षरी नमस्कार आजच्या या लेखा मध्ये आपण सर्वजण मराठी म्हणजेच देवनागरी भाषेमध्ये १ ते १०० पर्यंतच्या अंकाची ओळख करून घेणार आहोत. या लेखामध्ये १ ते १०० पर्यंत पाढे, १ ते १०० पर्यंत अंक तसेच एक ते शंभर पर्यंत अंक वाचन या सर्व गोष्टी सविस्तर पाहणार आहोत. या लेखाचा वापर तुम्ही तुमच्या लहान मुलांना अंक ओळख करून देण्यासाठी करू शकता.

1 to 100 in marathi
1 to 100 in marathi

एक ते शंभर मराठी अंक अक्षरी – 1 to 100 in Marathi

अनुक्रमणिकाइग्रजी संख्यादेवनागरी संख्यामराठी संख्या अक्षरातमराठीत उच्चारइंग्रजी संख्या अक्षरात
11 in marathiएकekone
22 in marathiदोनdontwo
33 in marathiतीनtinthree
44 in marathiचारcharfour
55 in marathiपाचpachfive
66 in marathiसहाsahasix
77 in marathiसातsatseven
88 in marathiआठaatheight
99 in marathiनऊnaunine
1010 in marathi१०दहाdahaten
1111 in marathi११अकराakaraeleven
1212 in marathi१२बाराbaratwelve
1313 in marathi१३तेराterathirteen
1414 in marathi१४चौदाchaudaforteen
1515 in marathi१५पंधराpandharafifteen
1616 in marathi१६सोळाsolasixteen
1717 in marathi१७सतराsataraseventeen
1818 in marathi१८अठराatharaeighteen
1919 in marathi१९एकोणवीसekonvisnineteen
2020 in marathi२०वीसvistwenty
2121 in marathi२१एकवीसekavistwenty one
2222 in marathi२२बावीसbavistwenty two
2323 in marathi२३तेवीसtevistwenty three
2424 in marathi२४चोवीसchovistwenty four
2525 in marathi२५पंचवीसpanchavistwenty five
2626 in marathi२६सव्वीसsavvistwenty six
2727 in marathi२७सत्तावीसsattavistwenty seven
2828 in marathi२८अठ्ठावीसaththavistwenty eight
2929 in marathi२९एकोणतीसekonatistwenty nine
3030 in marathi३०तीसtisthirty
3131 in marathi३१एकतीसekatisthirty one
3232 in marathi३२बत्तीसbattisthirty two
3333 in marathi३३तेहेतीसtehettisthirty three
3434 in marathi३४चौतीसchautisthirty four
3535 in marathi३५पस्तीसpastisthirty five
3636 in marathi३६छतीसchattisthirty six
3737 in marathi३७सदतीसsadatisthirty seven
3838 in marathi३८अडतीसadatisthirty eight
3939 in marathi३९एकोणचाळीसekonchalisthirty nine
4040 in marathi४०चाळीसchalisfourty
4141 in marathi४१एकेचाळीसekechalisfourty one
4242 in marathi४२बेचाळीसbechalisfourty two
4343 in marathi४३त्रेचाळीसtrechalisfourty three
4444 in marathi४४चव्वेचाळीसchavvechalisfourty four
4545 in marathi४५पंचेचाळीसpamchechalisfourty five
4646 in marathi४६सेहेचाळीसsehechalisfourty six
4747 in marathi४७सत्तेचाळीसsattechalisfourty seven
4848 in marathi४८अठ्ठेचाळीसaththechalisfourty eight
4949 in marathi४९एकोणपन्नासekonpannasfourty nine
5050 in marathi५०पन्नासpannasfifty
5151 in marathi५१एक्कावन्नekkavannfifty one
5252 in marathi५२बावन्नbavannfifty two
5353 in marathi५३त्रेपन्नtrepannfifty three
5454 in marathi५४चोपन्नchopannfifty four
5555 in marathi५५पंचावन्नpamchavannfifty five
5656 in marathi५६छपन्नchappannfifty six
5757 in marathi५७सत्तावन्नsattavannfifty seven
5858 in marathi५८अठ्ठावन्नaththavannfifty eight
5959 in marathi५९एकोणसाठekonsathfifty nine
6060 in marathi६०साठsathsixty
6161 in marathi६१एकसष्ठeksashthsixty one
6262 in marathi६२बासष्ठbasashthsixty two
6363 in marathi६३त्रेसष्ठtresashthsixty three
6464 in marathi६४चौसष्ठchausashthsixty four
6565 in marathi६५पासष्ठpasashthsixty five
6666 in marathi६६सहासष्ठsahasshthsixty six
6767 in marathi६७सदुसष्ठsadusashthsixty seven
6868 in marathi६८अडूसष्ठadusashthsixty eight
6969 in marathi६९एकोणसत्तरekonsattarsixty nine
7070 in marathi७०सत्तरsattarseventy
7171 in marathi७१एकाहत्तरekahattarseventy one
7272 in marathi७२बाहात्तरbahattarseventy two
7373 in marathi७३त्र्याहत्तरtryahattarseventy three
7474 in marathi७४चौऱ्याहत्तरchauryahattarseventy four
7575 in marathi७५पंच्याहत्तरpamchyahattarseventy five
7676 in marathi७६शहात्तरshahattarseventy six
7777 in marathi७७सत्याहत्तरsattyaattarseventy seven
7878 in marathi७८अठ्ठ्याहत्तरaththyahattarseventy eight
7979 in marathi७९एकोणऐंशीekonaimshiseventy nine
8080 in marathi८०ऐंशीaimshieighty
8181 in marathi८१एक्क्याऐंशीekkyaaimshieighty one
8282 in marathi८२ब्याऐंशीbyaaimshieighty two
8383 in marathi८३त्र्याऐंशीtryaaimshieighty three
8484 in marathi८४चौऱ्याऐंशीchauryaaimshieighty four
8585 in marathi८५पंच्याऐंशीpamchyaaimshieighty five
8686 in marathi८६शहाऐंशीshahaaimshieighty six
8787 in marathi८७सत्त्याऐंशीsattyaaimshieighty seven
8888 in marathi८८अठठाऐंशीaththyaaimshieighty eight
8989 in marathi८९एकोणनव्वदekonanavvadeighty nine
9090 in marathi९०नव्वदnavvadninety
9191 in marathi९१एक्क्याण्णवekkyannavninety one
9292 in marathi९२ब्याण्णवbyannavninety two
9393 in marathi९३त्र्याण्णवtryannavninety three
9494 in marathi९४चौऱ्याण्णवchauryannavninety four
9595 in marathi९५पंच्याण्णवpamchyannavninety five
9696 in marathi९६शहाण्णवshahannavninety six
9797 in marathi९७सत्त्याण्णवsattyannavninety seven
9898 in marathi९८अठ्ठ्याण्णवaththyannavninety eight
9999 in marathi९९नव्याण्णवnavyannavninety nine
100100 in marathi१००शंभरshambharhundred

1 to 100 Spelling in Marathi

देवनागरी संख्यामराठी संख्या अक्षरातमराठीत उच्चार
एकek
दोनdon
तीनtin
चारchar
पाचpach
सहाsaha
सातsat
आठaath
नऊnau
१०दहाdaha
११अकराakara
१२बाराbara
१३तेराtera
१४चौदाchauda
१५पंधराpandhara
१६सोळाsola
१७सतराsatara
१८अठराathara
१९एकोणवीसekonvis
२०वीसvis
२१एकवीसekavis
२२बावीसbavis
२३तेवीसtevis
२४चोवीसchovis
२५पंचवीसpanchavis
२६सव्वीसsavvis
२७सत्तावीसsattavis
२८अठ्ठावीसaththavis
२९एकोणतीसekonatis
३०तीसtis
३१एकतीसekatis
३२बत्तीसbattis
३३तेहेतीसtehettis
३४चौतीसchautis
३५पस्तीसpastis
३६छतीसchattis
३७सदतीसsadatis
३८अडतीसadatis
३९एकोणचाळीसekonchalis
४०चाळीसchalis
४१एकेचाळीसekechalis
४२बेचाळीसbechalis
४३त्रेचाळीसtrechalis
४४चव्वेचाळीसchavvechalis
४५पंचेचाळीसpamchechalis
४६सेहेचाळीसsehechalis
४७सत्तेचाळीसsattechalis
४८अठ्ठेचाळीसaththechalis
४९एकोणपन्नासekonpannas
५०पन्नासpannas
५१एक्कावन्नekkavann
५२बावन्नbavann
५३त्रेपन्नtrepann
५४चोपन्नchopann
५५पंचावन्नpamchavann
५६छपन्नchappann
५७सत्तावन्नsattavann
५८अठ्ठावन्नaththavann
५९एकोणसाठekonsath
६०साठsath
६१एकसष्ठeksashth
६२बासष्ठbasashth
६३त्रेसष्ठtresashth
६४चौसष्ठchausashth
६५पासष्ठpasashth
६६सहासष्ठsahasshth
६७सदुसष्ठsadusashth
६८अडूसष्ठadusashth
६९एकोणसत्तरekonsattar
७०सत्तरsattar
७१एकाहत्तरekahattar
७२बाहात्तरbahattar
७३त्र्याहत्तरtryahattar
७४चौऱ्याहत्तरchauryahattar
७५पंच्याहत्तरpamchyahattar
७६शहात्तरshahattar
७७सत्याहत्तरsattyaattar
७८अठ्ठ्याहत्तरaththyahattar
७९एकोणऐंशीekonaimshi
८०ऐंशीaimshi
८१एक्क्याऐंशीekkyaaimshi
८२ब्याऐंशीbyaaimshi
८३त्र्याऐंशीtryaaimshi
८४चौऱ्याऐंशीchauryaaimshi
८५पंच्याऐंशीpamchyaaimshi
८६शहाऐंशीshahaaimshi
८७सत्त्याऐंशीsattyaaimshi
८८अठठाऐंशीaththyaaimshi
८९एकोणनव्वदekonanavvad
९०नव्वदnavvad
९१एक्क्याण्णवekkyannav
९२ब्याण्णवbyannav
९३त्र्याण्णवtryannav
९४चौऱ्याण्णवchauryannav
९५पंच्याण्णवpamchyannav
९६शहाण्णवshahannav
९७सत्त्याण्णवsattyannav
९८अठ्ठ्याण्णवaththyannav
९९नव्याण्णवnavyannav
१००शंभरshambhar

1 to 100 Number Names in Marathi

इग्रजी संख्यादेवनागरी संख्यामराठी संख्या अक्षरात
1 in marathiएक
2 in marathiदोन
3 in marathiतीन
4 in marathiचार
5 in marathiपाच
6 in marathiसहा
7 in marathiसात
8 in marathiआठ
9 in marathiनऊ
10 in marathi१०दहा
11 in marathi११अकरा
12 in marathi१२बारा
13 in marathi१३तेरा
14 in marathi१४चौदा
15 in marathi१५पंधरा
16 in marathi१६सोळा
17 in marathi१७सतरा
18 in marathi१८अठरा
19 in marathi१९एकोणवीस
20 in marathi२०वीस
21 in marathi२१एकवीस
22 in marathi२२बावीस
23 in marathi२३तेवीस
24 in marathi२४चोवीस
25 in marathi२५पंचवीस
26 in marathi२६सव्वीस
27 in marathi२७सत्तावीस
28 in marathi२८अठ्ठावीस
29 in marathi२९एकोणतीस
30 in marathi३०तीस
31 in marathi३१एकतीस
32 in marathi३२बत्तीस
33 in marathi३३तेहेतीस
34 in marathi३४चौतीस
35 in marathi३५पस्तीस
36 in marathi३६छतीस
37 in marathi३७सदतीस
38 in marathi३८अडतीस
39 in marathi३९एकोणचाळीस
40 in marathi४०चाळीस
41 in marathi४१एकेचाळीस
42 in marathi४२बेचाळीस
43 in marathi४३त्रेचाळीस
44 in marathi४४चव्वेचाळीस
45 in marathi४५पंचेचाळीस
46 in marathi४६सेहेचाळीस
47 in marathi४७सत्तेचाळीस
48 in marathi४८अठ्ठेचाळीस
49 in marathi४९एकोणपन्नास
50 in marathi५०पन्नास
51 in marathi५१एक्कावन्न
52 in marathi५२बावन्न
53 in marathi५३त्रेपन्न
54 in marathi५४चोपन्न
55 in marathi५५पंचावन्न
56 in marathi५६छपन्न
57 in marathi५७सत्तावन्न
58 in marathi५८अठ्ठावन्न
59 in marathi५९एकोणसाठ
60 in marathi६०साठ
61 in marathi६१एकसष्ठ
62 in marathi६२बासष्ठ
63 in marathi६३त्रेसष्ठ
64 in marathi६४चौसष्ठ
65 in marathi६५पासष्ठ
66 in marathi६६सहासष्ठ
67 in marathi६७सदुसष्ठ
68 in marathi६८अडूसष्ठ
69 in marathi६९एकोणसत्तर
70 in marathi७०सत्तर
71 in marathi७१एकाहत्तर
72 in marathi७२बाहात्तर
73 in marathi७३त्र्याहत्तर
74 in marathi७४चौऱ्याहत्तर
75 in marathi७५पंच्याहत्तर
76 in marathi७६शहात्तर
77 in marathi७७सत्याहत्तर
78 in marathi७८अठ्ठ्याहत्तर
79 in marathi७९एकोणऐंशी
80 in marathi८०ऐंशी
81 in marathi८१एक्क्याऐंशी
82 in marathi८२ब्याऐंशी
83 in marathi८३त्र्याऐंशी
84 in marathi८४चौऱ्याऐंशी
85 in marathi८५पंच्याऐंशी
86 in marathi८६शहाऐंशी
87 in marathi८७सत्त्याऐंशी
88 in marathi८८अठठाऐंशी
89 in marathi८९एकोणनव्वद
90 in marathi९०नव्वद
91 in marathi९१एक्क्याण्णव
92 in marathi९२ब्याण्णव
93 in marathi९३त्र्याण्णव
94 in marathi९४चौऱ्याण्णव
95 in marathi९५पंच्याण्णव
96 in marathi९६शहाण्णव
97 in marathi९७सत्त्याण्णव
98 in marathi९८अठ्ठ्याण्णव
99 in marathi९९नव्याण्णव
100 in marathi१००शंभर

Marathi Ginti 1 to 100 in Words

देवनागरी संख्यामराठी संख्या अक्षरात
एक
दोन
तीन
चार
पाच
सहा
सात
आठ
नऊ
१०दहा
११अकरा
१२बारा
१३तेरा
१४चौदा
१५पंधरा
१६सोळा
१७सतरा
१८अठरा
१९एकोणवीस
२०वीस
२१एकवीस
२२बावीस
२३तेवीस
२४चोवीस
२५पंचवीस
२६सव्वीस
२७सत्तावीस
२८अठ्ठावीस
२९एकोणतीस
३०तीस
३१एकतीस
३२बत्तीस
३३तेहेतीस
३४चौतीस
३५पस्तीस
३६छतीस
३७सदतीस
३८अडतीस
३९एकोणचाळीस
४०चाळीस
४१एकेचाळीस
४२बेचाळीस
४३त्रेचाळीस
४४चव्वेचाळीस
४५पंचेचाळीस
४६सेहेचाळीस
४७सत्तेचाळीस
४८अठ्ठेचाळीस
४९एकोणपन्नास
५०पन्नास
५१एक्कावन्न
५२बावन्न
५३त्रेपन्न
५४चोपन्न
५५पंचावन्न
५६छपन्न
५७सत्तावन्न
५८अठ्ठावन्न
५९एकोणसाठ
६०साठ
६१एकसष्ठ
६२बासष्ठ
६३त्रेसष्ठ
६४चौसष्ठ
६५पासष्ठ
६६सहासष्ठ
६७सदुसष्ठ
६८अडूसष्ठ
६९एकोणसत्तर
७०सत्तर
७१एकाहत्तर
७२बाहात्तर
७३त्र्याहत्तर
७४चौऱ्याहत्तर
७५पंच्याहत्तर
७६शहात्तर
७७सत्याहत्तर
७८अठ्ठ्याहत्तर
७९एकोणऐंशी
८०ऐंशी
८१एक्क्याऐंशी
८२ब्याऐंशी
८३त्र्याऐंशी
८४चौऱ्याऐंशी
८५पंच्याऐंशी
८६शहाऐंशी
८७सत्त्याऐंशी
८८अठठाऐंशी
८९एकोणनव्वद
९०नव्वद
९१एक्क्याण्णव
९२ब्याण्णव
९३त्र्याण्णव
९४चौऱ्याण्णव
९५पंच्याण्णव
९६शहाण्णव
९७सत्त्याण्णव
९८अठ्ठ्याण्णव
९९नव्याण्णव
१००शंभर

Marathi Numbers 1 to 100 in Words Pdf Download

 

आम्ही दिलेल्या 1 to 100 in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.

मित्रानो तुमच्याकडे जर एक ते शंभर मराठी अंक अक्षरी माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या 1 to 100 numbers in marathi या article मध्ये update करू, मित्रांनो हि marathi numbers 1 to 100 in words pdf download माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट

Leave a Comment

error: छे.. छे... असं अजिबात चालणार नाही !!