एक ते शंभर मराठी अंक अक्षरी 1 to 100 in Marathi

1 to 100 in marathi – 1 to 100 numbers in marathi एक ते शंभर मराठी अंक अक्षरी नमस्कार आजच्या या लेखा मध्ये आपण सर्वजण मराठी म्हणजेच देवनागरी भाषेमध्ये १ ते १०० पर्यंतच्या अंकाची ओळख करून घेणार आहोत. या लेखामध्ये १ ते १०० पर्यंत पाढे, १ ते १०० पर्यंत अंक तसेच एक ते शंभर पर्यंत अंक वाचन या सर्व गोष्टी सविस्तर पाहणार आहोत. या लेखाचा वापर तुम्ही तुमच्या लहान मुलांना अंक ओळख करून देण्यासाठी करू शकता.

1 to 100 in marathi
1 to 100 in marathi

एक ते शंभर मराठी अंक अक्षरी – 1 to 100 in Marathi

अनुक्रमणिका इग्रजी संख्या देवनागरी संख्या मराठी संख्या अक्षरात मराठीत उच्चार इंग्रजी संख्या अक्षरात
1 1 in marathi एक ek one
2 2 in marathi दोन don two
3 3 in marathi तीन tin three
4 4 in marathi चार char four
5 5 in marathi पाच pach five
6 6 in marathi सहा saha six
7 7 in marathi सात sat seven
8 8 in marathi आठ aath eight
9 9 in marathi नऊ nau nine
10 10 in marathi १० दहा daha ten
11 11 in marathi ११ अकरा akara eleven
12 12 in marathi १२ बारा bara twelve
13 13 in marathi १३ तेरा tera thirteen
14 14 in marathi १४ चौदा chauda forteen
15 15 in marathi १५ पंधरा pandhara fifteen
16 16 in marathi १६ सोळा sola sixteen
17 17 in marathi १७ सतरा satara seventeen
18 18 in marathi १८ अठरा athara eighteen
19 19 in marathi १९ एकोणवीस ekonvis nineteen
20 20 in marathi २० वीस vis twenty
21 21 in marathi २१ एकवीस ekavis twenty one
22 22 in marathi २२ बावीस bavis twenty two
23 23 in marathi २३ तेवीस tevis twenty three
24 24 in marathi २४ चोवीस chovis twenty four
25 25 in marathi २५ पंचवीस panchavis twenty five
26 26 in marathi २६ सव्वीस savvis twenty six
27 27 in marathi २७ सत्तावीस sattavis twenty seven
28 28 in marathi २८ अठ्ठावीस aththavis twenty eight
29 29 in marathi २९ एकोणतीस ekonatis twenty nine
30 30 in marathi ३० तीस tis thirty
31 31 in marathi ३१ एकतीस ekatis thirty one
32 32 in marathi ३२ बत्तीस battis thirty two
33 33 in marathi ३३ तेहेतीस tehettis thirty three
34 34 in marathi ३४ चौतीस chautis thirty four
35 35 in marathi ३५ पस्तीस pastis thirty five
36 36 in marathi ३६ छतीस chattis thirty six
37 37 in marathi ३७ सदतीस sadatis thirty seven
38 38 in marathi ३८ अडतीस adatis thirty eight
39 39 in marathi ३९ एकोणचाळीस ekonchalis thirty nine
40 40 in marathi ४० चाळीस chalis fourty
41 41 in marathi ४१ एकेचाळीस ekechalis fourty one
42 42 in marathi ४२ बेचाळीस bechalis fourty two
43 43 in marathi ४३ त्रेचाळीस trechalis fourty three
44 44 in marathi ४४ चव्वेचाळीस chavvechalis fourty four
45 45 in marathi ४५ पंचेचाळीस pamchechalis fourty five
46 46 in marathi ४६ सेहेचाळीस sehechalis fourty six
47 47 in marathi ४७ सत्तेचाळीस sattechalis fourty seven
48 48 in marathi ४८ अठ्ठेचाळीस aththechalis fourty eight
49 49 in marathi ४९ एकोणपन्नास ekonpannas fourty nine
50 50 in marathi ५० पन्नास pannas fifty
51 51 in marathi ५१ एक्कावन्न ekkavann fifty one
52 52 in marathi ५२ बावन्न bavann fifty two
53 53 in marathi ५३ त्रेपन्न trepann fifty three
54 54 in marathi ५४ चोपन्न chopann fifty four
55 55 in marathi ५५ पंचावन्न pamchavann fifty five
56 56 in marathi ५६ छपन्न chappann fifty six
57 57 in marathi ५७ सत्तावन्न sattavann fifty seven
58 58 in marathi ५८ अठ्ठावन्न aththavann fifty eight
59 59 in marathi ५९ एकोणसाठ ekonsath fifty nine
60 60 in marathi ६० साठ sath sixty
61 61 in marathi ६१ एकसष्ठ eksashth sixty one
62 62 in marathi ६२ बासष्ठ basashth sixty two
63 63 in marathi ६३ त्रेसष्ठ tresashth sixty three
64 64 in marathi ६४ चौसष्ठ chausashth sixty four
65 65 in marathi ६५ पासष्ठ pasashth sixty five
66 66 in marathi ६६ सहासष्ठ sahasshth sixty six
67 67 in marathi ६७ सदुसष्ठ sadusashth sixty seven
68 68 in marathi ६८ अडूसष्ठ adusashth sixty eight
69 69 in marathi ६९ एकोणसत्तर ekonsattar sixty nine
70 70 in marathi ७० सत्तर sattar seventy
71 71 in marathi ७१ एकाहत्तर ekahattar seventy one
72 72 in marathi ७२ बाहात्तर bahattar seventy two
73 73 in marathi ७३ त्र्याहत्तर tryahattar seventy three
74 74 in marathi ७४ चौऱ्याहत्तर chauryahattar seventy four
75 75 in marathi ७५ पंच्याहत्तर pamchyahattar seventy five
76 76 in marathi ७६ शहात्तर shahattar seventy six
77 77 in marathi ७७ सत्याहत्तर sattyaattar seventy seven
78 78 in marathi ७८ अठ्ठ्याहत्तर aththyahattar seventy eight
79 79 in marathi ७९ एकोणऐंशी ekonaimshi seventy nine
80 80 in marathi ८० ऐंशी aimshi eighty
81 81 in marathi ८१ एक्क्याऐंशी ekkyaaimshi eighty one
82 82 in marathi ८२ ब्याऐंशी byaaimshi eighty two
83 83 in marathi ८३ त्र्याऐंशी tryaaimshi eighty three
84 84 in marathi ८४ चौऱ्याऐंशी chauryaaimshi eighty four
85 85 in marathi ८५ पंच्याऐंशी pamchyaaimshi eighty five
86 86 in marathi ८६ शहाऐंशी shahaaimshi eighty six
87 87 in marathi ८७ सत्त्याऐंशी sattyaaimshi eighty seven
88 88 in marathi ८८ अठठाऐंशी aththyaaimshi eighty eight
89 89 in marathi ८९ एकोणनव्वद ekonanavvad eighty nine
90 90 in marathi ९० नव्वद navvad ninety
91 91 in marathi ९१ एक्क्याण्णव ekkyannav ninety one
92 92 in marathi ९२ ब्याण्णव byannav ninety two
93 93 in marathi ९३ त्र्याण्णव tryannav ninety three
94 94 in marathi ९४ चौऱ्याण्णव chauryannav ninety four
95 95 in marathi ९५ पंच्याण्णव pamchyannav ninety five
96 96 in marathi ९६ शहाण्णव shahannav ninety six
97 97 in marathi ९७ सत्त्याण्णव sattyannav ninety seven
98 98 in marathi ९८ अठ्ठ्याण्णव aththyannav ninety eight
99 99 in marathi ९९ नव्याण्णव navyannav ninety nine
100 100 in marathi १०० शंभर shambhar hundred

1 to 100 Spelling in Marathi

देवनागरी संख्या मराठी संख्या अक्षरात मराठीत उच्चार
एक ek
दोन don
तीन tin
चार char
पाच pach
सहा saha
सात sat
आठ aath
नऊ nau
१० दहा daha
११ अकरा akara
१२ बारा bara
१३ तेरा tera
१४ चौदा chauda
१५ पंधरा pandhara
१६ सोळा sola
१७ सतरा satara
१८ अठरा athara
१९ एकोणवीस ekonvis
२० वीस vis
२१ एकवीस ekavis
२२ बावीस bavis
२३ तेवीस tevis
२४ चोवीस chovis
२५ पंचवीस panchavis
२६ सव्वीस savvis
२७ सत्तावीस sattavis
२८ अठ्ठावीस aththavis
२९ एकोणतीस ekonatis
३० तीस tis
३१ एकतीस ekatis
३२ बत्तीस battis
३३ तेहेतीस tehettis
३४ चौतीस chautis
३५ पस्तीस pastis
३६ छतीस chattis
३७ सदतीस sadatis
३८ अडतीस adatis
३९ एकोणचाळीस ekonchalis
४० चाळीस chalis
४१ एकेचाळीस ekechalis
४२ बेचाळीस bechalis
४३ त्रेचाळीस trechalis
४४ चव्वेचाळीस chavvechalis
४५ पंचेचाळीस pamchechalis
४६ सेहेचाळीस sehechalis
४७ सत्तेचाळीस sattechalis
४८ अठ्ठेचाळीस aththechalis
४९ एकोणपन्नास ekonpannas
५० पन्नास pannas
५१ एक्कावन्न ekkavann
५२ बावन्न bavann
५३ त्रेपन्न trepann
५४ चोपन्न chopann
५५ पंचावन्न pamchavann
५६ छपन्न chappann
५७ सत्तावन्न sattavann
५८ अठ्ठावन्न aththavann
५९ एकोणसाठ ekonsath
६० साठ sath
६१ एकसष्ठ eksashth
६२ बासष्ठ basashth
६३ त्रेसष्ठ tresashth
६४ चौसष्ठ chausashth
६५ पासष्ठ pasashth
६६ सहासष्ठ sahasshth
६७ सदुसष्ठ sadusashth
६८ अडूसष्ठ adusashth
६९ एकोणसत्तर ekonsattar
७० सत्तर sattar
७१ एकाहत्तर ekahattar
७२ बाहात्तर bahattar
७३ त्र्याहत्तर tryahattar
७४ चौऱ्याहत्तर chauryahattar
७५ पंच्याहत्तर pamchyahattar
७६ शहात्तर shahattar
७७ सत्याहत्तर sattyaattar
७८ अठ्ठ्याहत्तर aththyahattar
७९ एकोणऐंशी ekonaimshi
८० ऐंशी aimshi
८१ एक्क्याऐंशी ekkyaaimshi
८२ ब्याऐंशी byaaimshi
८३ त्र्याऐंशी tryaaimshi
८४ चौऱ्याऐंशी chauryaaimshi
८५ पंच्याऐंशी pamchyaaimshi
८६ शहाऐंशी shahaaimshi
८७ सत्त्याऐंशी sattyaaimshi
८८ अठठाऐंशी aththyaaimshi
८९ एकोणनव्वद ekonanavvad
९० नव्वद navvad
९१ एक्क्याण्णव ekkyannav
९२ ब्याण्णव byannav
९३ त्र्याण्णव tryannav
९४ चौऱ्याण्णव chauryannav
९५ पंच्याण्णव pamchyannav
९६ शहाण्णव shahannav
९७ सत्त्याण्णव sattyannav
९८ अठ्ठ्याण्णव aththyannav
९९ नव्याण्णव navyannav
१०० शंभर shambhar

1 to 100 Number Names in Marathi

इग्रजी संख्या देवनागरी संख्या मराठी संख्या अक्षरात
1 in marathi एक
2 in marathi दोन
3 in marathi तीन
4 in marathi चार
5 in marathi पाच
6 in marathi सहा
7 in marathi सात
8 in marathi आठ
9 in marathi नऊ
10 in marathi १० दहा
11 in marathi ११ अकरा
12 in marathi १२ बारा
13 in marathi १३ तेरा
14 in marathi १४ चौदा
15 in marathi १५ पंधरा
16 in marathi १६ सोळा
17 in marathi १७ सतरा
18 in marathi १८ अठरा
19 in marathi १९ एकोणवीस
20 in marathi २० वीस
21 in marathi २१ एकवीस
22 in marathi २२ बावीस
23 in marathi २३ तेवीस
24 in marathi २४ चोवीस
25 in marathi २५ पंचवीस
26 in marathi २६ सव्वीस
27 in marathi २७ सत्तावीस
28 in marathi २८ अठ्ठावीस
29 in marathi २९ एकोणतीस
30 in marathi ३० तीस
31 in marathi ३१ एकतीस
32 in marathi ३२ बत्तीस
33 in marathi ३३ तेहेतीस
34 in marathi ३४ चौतीस
35 in marathi ३५ पस्तीस
36 in marathi ३६ छतीस
37 in marathi ३७ सदतीस
38 in marathi ३८ अडतीस
39 in marathi ३९ एकोणचाळीस
40 in marathi ४० चाळीस
41 in marathi ४१ एकेचाळीस
42 in marathi ४२ बेचाळीस
43 in marathi ४३ त्रेचाळीस
44 in marathi ४४ चव्वेचाळीस
45 in marathi ४५ पंचेचाळीस
46 in marathi ४६ सेहेचाळीस
47 in marathi ४७ सत्तेचाळीस
48 in marathi ४८ अठ्ठेचाळीस
49 in marathi ४९ एकोणपन्नास
50 in marathi ५० पन्नास
51 in marathi ५१ एक्कावन्न
52 in marathi ५२ बावन्न
53 in marathi ५३ त्रेपन्न
54 in marathi ५४ चोपन्न
55 in marathi ५५ पंचावन्न
56 in marathi ५६ छपन्न
57 in marathi ५७ सत्तावन्न
58 in marathi ५८ अठ्ठावन्न
59 in marathi ५९ एकोणसाठ
60 in marathi ६० साठ
61 in marathi ६१ एकसष्ठ
62 in marathi ६२ बासष्ठ
63 in marathi ६३ त्रेसष्ठ
64 in marathi ६४ चौसष्ठ
65 in marathi ६५ पासष्ठ
66 in marathi ६६ सहासष्ठ
67 in marathi ६७ सदुसष्ठ
68 in marathi ६८ अडूसष्ठ
69 in marathi ६९ एकोणसत्तर
70 in marathi ७० सत्तर
71 in marathi ७१ एकाहत्तर
72 in marathi ७२ बाहात्तर
73 in marathi ७३ त्र्याहत्तर
74 in marathi ७४ चौऱ्याहत्तर
75 in marathi ७५ पंच्याहत्तर
76 in marathi ७६ शहात्तर
77 in marathi ७७ सत्याहत्तर
78 in marathi ७८ अठ्ठ्याहत्तर
79 in marathi ७९ एकोणऐंशी
80 in marathi ८० ऐंशी
81 in marathi ८१ एक्क्याऐंशी
82 in marathi ८२ ब्याऐंशी
83 in marathi ८३ त्र्याऐंशी
84 in marathi ८४ चौऱ्याऐंशी
85 in marathi ८५ पंच्याऐंशी
86 in marathi ८६ शहाऐंशी
87 in marathi ८७ सत्त्याऐंशी
88 in marathi ८८ अठठाऐंशी
89 in marathi ८९ एकोणनव्वद
90 in marathi ९० नव्वद
91 in marathi ९१ एक्क्याण्णव
92 in marathi ९२ ब्याण्णव
93 in marathi ९३ त्र्याण्णव
94 in marathi ९४ चौऱ्याण्णव
95 in marathi ९५ पंच्याण्णव
96 in marathi ९६ शहाण्णव
97 in marathi ९७ सत्त्याण्णव
98 in marathi ९८ अठ्ठ्याण्णव
99 in marathi ९९ नव्याण्णव
100 in marathi १०० शंभर

Marathi Ginti 1 to 100 in Words

देवनागरी संख्या मराठी संख्या अक्षरात
एक
दोन
तीन
चार
पाच
सहा
सात
आठ
नऊ
१० दहा
११ अकरा
१२ बारा
१३ तेरा
१४ चौदा
१५ पंधरा
१६ सोळा
१७ सतरा
१८ अठरा
१९ एकोणवीस
२० वीस
२१ एकवीस
२२ बावीस
२३ तेवीस
२४ चोवीस
२५ पंचवीस
२६ सव्वीस
२७ सत्तावीस
२८ अठ्ठावीस
२९ एकोणतीस
३० तीस
३१ एकतीस
३२ बत्तीस
३३ तेहेतीस
३४ चौतीस
३५ पस्तीस
३६ छतीस
३७ सदतीस
३८ अडतीस
३९ एकोणचाळीस
४० चाळीस
४१ एकेचाळीस
४२ बेचाळीस
४३ त्रेचाळीस
४४ चव्वेचाळीस
४५ पंचेचाळीस
४६ सेहेचाळीस
४७ सत्तेचाळीस
४८ अठ्ठेचाळीस
४९ एकोणपन्नास
५० पन्नास
५१ एक्कावन्न
५२ बावन्न
५३ त्रेपन्न
५४ चोपन्न
५५ पंचावन्न
५६ छपन्न
५७ सत्तावन्न
५८ अठ्ठावन्न
५९ एकोणसाठ
६० साठ
६१ एकसष्ठ
६२ बासष्ठ
६३ त्रेसष्ठ
६४ चौसष्ठ
६५ पासष्ठ
६६ सहासष्ठ
६७ सदुसष्ठ
६८ अडूसष्ठ
६९ एकोणसत्तर
७० सत्तर
७१ एकाहत्तर
७२ बाहात्तर
७३ त्र्याहत्तर
७४ चौऱ्याहत्तर
७५ पंच्याहत्तर
७६ शहात्तर
७७ सत्याहत्तर
७८ अठ्ठ्याहत्तर
७९ एकोणऐंशी
८० ऐंशी
८१ एक्क्याऐंशी
८२ ब्याऐंशी
८३ त्र्याऐंशी
८४ चौऱ्याऐंशी
८५ पंच्याऐंशी
८६ शहाऐंशी
८७ सत्त्याऐंशी
८८ अठठाऐंशी
८९ एकोणनव्वद
९० नव्वद
९१ एक्क्याण्णव
९२ ब्याण्णव
९३ त्र्याण्णव
९४ चौऱ्याण्णव
९५ पंच्याण्णव
९६ शहाण्णव
९७ सत्त्याण्णव
९८ अठ्ठ्याण्णव
९९ नव्याण्णव
१०० शंभर

Marathi Numbers 1 to 100 in Words Pdf Download

 

आम्ही दिलेल्या 1 to 100 in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.

मित्रानो तुमच्याकडे जर एक ते शंभर मराठी अंक अक्षरी माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या 1 to 100 numbers in marathi या article मध्ये update करू, मित्रांनो हि marathi numbers 1 to 100 in words pdf download माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट

Leave a Comment

Ad Blocker Detected!

Please Disable Ad Blocker to use this site as free

Refresh

error: छे.. छे... असं अजिबात चालणार नाही !!
%d bloggers like this: